โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในงานสารสนเทศ

หลักการเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยได้เปิดโอกาส และยอมรับในความรู้ ความสามารถของผู้พิการมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทำให้ผู้พิการส่วนหนึ่งสามารถยืนหยัดอยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทั้งนี้ เพื่อจะได้มาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีและการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างปกติสุขเท่าที่จะเป็นได้นั้น ตัวของผู้พิการเองจักต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง และพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะดูแลและช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด ซึ่งบางกรณีอาจหมายรวมไปถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในระดับหนึ่งเพื่อลดภาระต่อครอบครัวและสังคมด้วย ซึ่งในการประกอบอาชีพของผู้พิการนั้นยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก แม้ว่าหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกสอนวิชาชีพสำหรับผู้พิการเอาไว้อยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่สิทธิในการเลือกที่จะเรียนรู้และประกอบอาชีพของผู้พิการก็ไม่ควรถูกจำกัดไว้ด้วยกรอบแคบๆ เท่าที่บุคคลทั่วไปพึงกำหนดไว้ให้ ทั้งที่ในปัจจุบันการประกอบอาชีพการงานมีความมากมายหลากหลาย และผู้พิการก็ควรจะมีสิทธิเลือกที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองมีความต้องการอย่างแท้จริงตามความถนัดและประเภทความพิการ

อนึ่ง ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันทั้งในการศึกษา การทำงาน และการดำเนินชีวิตโดยทั่วไป แต่การจะเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น คงต้องอาศัยความรู้ ทักษะพอสมควร แม้แต่ในงานด้านสารสนเทศก็เช่นกัน ยังคงมีผู้พิการทั้งปัจเจกบุคคลและหน่วยงานที่ต้องการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านนี้อยู่เสมอ กลุ่มเครือข่ายผู้พิการจึงได้มีการริเริ่ม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในงานสารสนเทศ" ขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองของผู้พิการ โดยการจัดฝึกอบรมสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ รวมทั้งสร้างกระบวนการรองรับการทำงานต่อไปด้วย ซึ่งกิจกรรมหลักภายในโครงการฯ จะประกอบด้วย การอบรม ทักษะ ความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องในงานด้านสารสนเทศ การจัดทำและผลิตสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ Graphic Design การสร้างเว็บไซต์ สื่อ VDO VCD ขั้นตอนในการตัดต่อ VDO การบันทึกเสียง การแต่งเพลง เรียบเรียง การทำงานดนตรีโดยใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตผลงานเพลงเป็นเทป CD VCD ฯลฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับรองรับการทำงานดังกล่าว รวมถึงการรวบรวมและนำผลงานด้านดนตรีของผู้พิการที่มีความสามารถแต่มีอุปสรรคในการนำไปเสนอแก่ค่ายเทปต่างๆ มาดำเนินการผลิต และจัดจำหน่าย โดยภายในห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียดังกล่าวนี้จะสามารถดำเนินการผลิตผลงานเป็นอัลบั้มเพลงได้ครบถ้วนทั้งกระบวนการ เพื่อนำเสนอออกสู่สาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในการส่งเสริมการทำกิจกรรมในด้านศิลปะ ดนตรี นอกจากการที่ผู้พิการที่มีศักยภาพหรือได้รับการพัฒนาศักยภาพจะสามารถนำความรู้ ทักษะ ที่ได้รับไปประกอบเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองได้ต่อไปแล้วนั้น ยังเป็นการช่วยบำบัด ผ่อนคลายความเครียดภายในจิตใจ ทำให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกเป็นอิสระและมีความเชื่อมั่นตนเองเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับงานมหกรรมดนตรีผู้พิการแห่งเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Wataboshi Music Festival) ที่ได้จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยที่โครงการฯ จะเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการเสาะหา รวบรวมผู้พิการที่มีผลงานด้านดนตรี เพื่อทำการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีผู้พิการแห่งเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Wataboshi Music Festival) และโครงการฯ ยังมีส่วนทำให้ผู้พิการเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมกันทำงาน อันจะก่อให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายงานดนตรีขึ้นได้ต่อไปอีกด้วย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

สถานที่ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ระยะเวลา

กิจกรรม

กระบวนการปฏิบัติ

1. จัดประชุมการจัดการโครงการฯ

2. การฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ ด้านสารสนเทศ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และด้านงานดนตรี

3. การจัดทำห้องผลิตสื่อมัลติมีเดีย

4. การรวบรวมผลงานของผู้พิการ

5. การผลิตผลงานเพลง และงานสื่อมัลติมีเดียโดยผู้พิการ

6. ประเมินผลการดำเนินงานทุก 1 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การประเมินผล

ประเมินผลการดำเนินงานทุก 1 ปี โดยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยกำหนดตัวชี้วัด เช่น สามารถผลิตผลงาน 3 ชุด/ปี 2549, มีลูกค้าเป็นผู้พิการหรือบุคคลทั่วไปมาใช้บริการ, มีรายได้เกิดขึ้น ฯลฯ